Használati feltételek

Kérjük, olvassa el a http://www.roland.co.uk helyen található “Weboldal” használatát és az ahhoz való hozzáférést és a Roland Corporation vállalattal, annak leányvállalataival, továbbá a jelen Weboldallal kapcsolatban álló minden személlyel vagy társasággal, azok jogutódaival és engedményeseivel (a továbbiakban együttesen: a “Roland” vagy “mi”) fennálló kapcsolatát szabályozó alábbi feltételeket (a “Feltételek”), annak üzenőfalaival együtt (a továbbiakban: a “Szolgáltatás”). A Szolgáltatás Ön által történő használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja a Feltételeket és egyetért azokkal. Ezek a Felhasználónak nyújtott jogok nem kizárólagosak, személyes jellegűek, nem ruházhatók át, nem vonhatók vissza és az érintett Felhasználóra korlátozódnak. Ha nem ért ezekkel egyet, ne használja a Szolgáltatást.

A Feltételeket időről időre, bármikor, minden értesítés nélkül megváltoztathatjuk azzal, hogy a változásokat a weboldalunkon közzétesszük. Amennyiben a Szolgáltatást a jelen Feltételek módosítása után használja, a Feltételek minden módosítása kötelező Önre nézve.

Ha Ön nem rendelkezik jogképességgel a jelen Feltételekkel létrehozott megállapodás megkötésére, csak akkor használhatja a Szolgáltatást, ha a Roland megkapja az Ön anyavállalata vagy törvényes gondviselője hozzájárulását.


A szavatosság elhárítása:

A Szolgáltatás használatával – ideértve az abban foglalt szoftvert és tartalmat – Ön vállalja, hogy a Szolgáltatást teljes egészében az Ön kockázatára használja. A Szolgáltatás az Ön kényelmét szolgálja, hogy információkat nyújtson a Roland termékekről és az azokhoz tartozó segédeszközökről, valamint megbeszélhesse azokat, de nem garantáljuk, hogy ezek az információk pontosak és teljesek. A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA A JELEN FORMÁJÁBAN TÖRTÉNIK, BÁRMILYEN JELLEGŰ – KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS – SZAVATOSSÁG NÉLKÜL, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ INFORMÁCIÓKRA, ADATOKRA, SZOFTVEREKRE, ESZKÖZÖKRE, SZOLGÁLTATÁSOKRA VAGY MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT. A SZOLGÁLTATÁSRA SEMMIKÉPPEN NEM VONATKOZIK SEMMILYEN JELLEGŰ SZAVATOSSÁG, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A KÖVETKEZŐKET: (i) BÁRMILYEN SZAVATOSSÁG AZ INFORMÁCIÓK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL, PONTOSSÁGÁVAL, HASZNOSSÁGÁVAL, TARTALMÁVAL, AKTUALITÁSÁVAL VAGY BIZTONSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN; VALAMINT (ii) BÁRMILYEN JOGSZAVATOSSÁG, JOGTISZTASÁGI GARANCIA, PIACKÉPESSÉGRE VAGY EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁG. A FELELŐSSÉG ELHÁRÍTÁSA KITERJED MINDEN TELJESÍTMÉNY-KIESÉS, HIBA, KIHAGYÁS, MEGSZAKÍTÁS, TÖRLÉS, HIÁNYOSSÁG, A MŰKÖDÉSBEN VAGY ÁTVITELBEN FELMERÜLT KÉSEDELEM, SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUS, A KOMMUNIKÁCIÓS VONAL MEGHIBÁSODÁSA, LOPÁS VAGY MEGSEMMISÜLÉS, ILL. A NYILVÁNTARTÁSHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS, ANNAK MEGVÁLTOZTATÁSA VAGY HASZNÁLATA MIATT – SZERZŐDÉSSZEGÉS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY BÁRMILYEN EGYÉB KÖVETELÉSI JOG ALAPJÁN – FELMERÜLT KÁRRA VAGY SÉRÜLÉSRE. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA RÉVÉN LETÖLTÖTT VAGY MÁS MÓDON MEGSZERZETT BÁRMELY ANYAG AZ ÖN SAJÁT KOCKÁZATÁT KÉPEZI, ÉS ÖN KIZÁRÓLAGOSAN FELELŐS A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERT ÉRT BÁRMILYEN KÁROSODÁSÉRT VAGY AZ ILYEN ANYAG LETÖLTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ADATVESZTÉSÉRT. A ROLANDTÓL A SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL VAGY ABBÓL SZÁRMAZÓAN SZERZETT SEMMILYEN SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI INFORMÁCIÓ NEM HOZ LÉTRE OLYAN SZAVATOSSÁGOT, MELYET A JELEN FELTÉTELEK KIFEJEZETTEN NEM TARTALMAZNAK.


A felelősség korlátozása:

SEM A ROLAND, SEM ANNAK BÁRMELY ALKALMAZOTTJA, MEGBÍZOTT KÉPVISELŐJE, JOGUTÓDJA, ENGEDMÉNYESE, LEÁNYVÁLLALATA ILL. TARTALOMSZOLGÁLTATÓJA VAGY SZOLGÁLTATÓJA SEM FELEL ÖNNEL VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS, KÖVETKEZMÉNYES VAGY PÉLDASZERŰ KÁRÉRT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A NYERESÉG ELMARADÁSÁT, A JÓ HÍRNÉV ELVESZÉSÉT, A HASZNÁLAT ELMARADÁSÁT, AZ ADATVESZTÉST VAGY EGYÉB ESZMEI VESZTESÉGET (MÉG AKKOR IS, HA A ROLAND FIGYELMEZTETÉST KAPOTT AZ ILYEN KÁR BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL), MELY AZ ALÁBBIAKBÓL SZÁRMAZIK: (i) A SZOLGÁLTATÁS ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA, (ii) A SZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS VAGY A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLHATATLANSÁGA, (iii) BÁRMILYEN MEGVÁSÁROLT VAGY BESZERZETT ÁRU, ADAT, INFORMÁCIÓ VAGY SZOLGÁLTATÁS, ILL. A SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL KAPOTT VAGY AZON KERESZTÜL KÖTÖTT ÜGYLET MEGKÖTÉSÉNEK KÖLTSÉGE, (iv) AZ ÖNÖK ADATFORGALMÁHOZ VAGY ADATAIHOZ VALÓ ILLETÉKTELEN HOZZÁFÉRÉS VAGY AZOK MÓDOSÍTÁSA, (v) A ROLANDNAK VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉLNEK A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS NYILATKOZATAI VAGY MAGATARTÁSA, VAGY (vi) BÁRMELY SZAVATOSSÁG BÁRMELY MEGSZEGÉSE.


A Szolgáltatás használata:

A Szolgáltatást akkor használhatja, ha mindig minden Feltételt betart. Amennyiben a Weboldal nem tartalmaz eltérő rendelkezést, nem adunk licencet semmilyen olyan tartalomra, tulajdonságra vagy anyagra, amelyhez a Szolgáltatáson keresztül juthat, ideértve többek között minden védjegyet, bejegyzett védjegyet, szolgáltatási jegyet, szerzői jogvédelemmel védhető anyagot vagy egyéb, a Szolgáltatásban foglalt szellemi tulajdonjogot. Amennyiben a Weboldal nem tartalmaz eltérő rendelkezést, Ön semmilyen célra nem töltheti le a Szolgáltatás ablakait vagy azok „tartalmát” (melyek információkat, adatokat, szoftvereket, fényképfelvételeket, grafikákat vagy bármilyen formában kifejezett egyéb anyagokat tartalmaznak), ill. nem másolhatja le, nem módosíthatja azokat vagy azok bármely részét, kivéve, ha a jelen Feltételek másképp rendelkeznek. Ugyanakkor másolatot nyomtathat a jelen Weboldal tartalmáról saját személyes felhasználás céljából vagy saját nyilvántartása számára, továbbá hozzáférhet a Szolgáltatáshoz egyetlen számítógépen, feltéve, hogy (i) a Szolgáltatás forráskódját, tartalmát ill. annak bármely részét nem terjeszti, nem másolja le, nem módosítja, nem készít abból vagy az alapján származékos művet, nem fejti vissza, nem fordítja vissza ill. egyéb módon nem kísérli meg azt kideríteni, ill. (ii) nem ad el, nem ad bérbe, nem engedményez, nem ad át dologi biztosítékként ill. egyéb módon nem ruház át a tartalomhoz vagy a Szolgáltatáshoz fűződő semmilyen jogot (illetve nem engedi ezt meg harmadik személynek).


Regisztrációs előírások:

A Szolgáltatás bizonyos részeihez csak regisztrációt követően férhet hozzá. Ahhoz, hogy regisztrált felhasználói státuszba kerüljön, meg kell adnia, és szükség esetén aktualizálnia kell a kért regisztrációs adatokat, melyeknek mindig naprakésznek, pontosnak, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lenniük. Ha alapos okkal feltételezhetjük, hogy az Ön regisztrációs adatai nem naprakészek, pontosak, teljesek ill. nem felelnek meg a valóságnak, értesítés nélkül felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük a Szolgáltatáshoz való hozzáférését, ideértve a Szolgáltatás révén tárolt adataihoz való hozzáférés megszüntetését.


Tulajdonjogok:

A Szolgáltatás és a Szolgáltatással kapcsolatban használt minden szoftver védett és bizalmas információkat tartalmaz, melyeket a szellemi tulajdonjogokról szóló és egyéb törvények védenek, és amelyeket nem lehet bitorolni vagy bármilyen módon felhasználni, kivéve ha ezt a jelen Feltételek kifejezetten megengedik. A Roland a Szolgáltatás révén megjelenő minden védjegy, bejegyzett védjegy és/vagy szolgáltatási jegy tulajdonosa és/vagy engedélyezett felhasználója, továbbá – eltérő információ hiányában – a Weboldalon megjelenő tartalom és/vagy információ szerzői jogának tulajdonosa vagy engedélyese. Amennyiben a Weboldalt más célra használja – kivéve, ha ezt a Feltételek kifejezetten megengedik –, megszegi Japán és/vagy más országok szerzői jogi és egyéb jogszabályait. A jelen Weboldalon található védjegyek, bejegyzett védjegyek, szolgáltatási jegyek, szerzői joggal védhető anyagok vagy egyéb szellemi tulajdon általunk történő felhasználása nem biztosít engedélyt vagy más jogosultságot az ilyen védjegyekhez vagy anyagokhoz.


Harmadik fél által nyújtott tartalom:

A Weboldalon található bizonyos információk, valamint a más oldalakra mutató hivatkozások vagy linkek csak általános tájékoztatási célul szolgálnak és nem arra, hogy bármilyen célból alapul vegyék azokat. Sem a Roland, sem annak bármely adat- vagy tartalomszolgáltatója nem felel a tartalomban előforduló bármilyen hibáért vagy késedelemért, ill. az annak alapján tett bármilyen cselekményért, ill. a Roland nem garantálja azt sem, hogy a tartalom pontos, teljes és megfelel a valóságnak.

Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltatás használatával olyan tartalomhoz férhet hozzá, melyet megbotránkoztatónak, illetlennek vagy kifogásolhatónak tarthat. Bármilyen tartalom értékelése, felmérése, ill. az annak használatával kapcsolatos kockázat viselése az Ön felelőssége. A Roland nem felel semmilyen tartalomért, korlátozás nélkül ideértve a bármilyen tartalomban előforduló hibákat vagy kihagyásokat, vagy a Szolgáltatáson keresztül terjesztett vagy egyéb módon rendelkezésre bocsátott tartalom Ön vagy egy másik fél által történő használatából származó bármilyen jellegű veszteségért, kárért vagy sérülésért.


A Szolgáltatással kapcsolatos felhasználói magatartás:

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy Önnek gondoskodnia kell: (a) arról, hogy a világhálóhoz hozzá tudjon férni és az ehhez a hozzáféréshez kapcsolódó minden szolgáltatási díj kifizetéséről, valamint (b) a világhálóhoz való kapcsolódáshoz szükséges minden felszerelésről, ideértve a számítógépet, a szoftvert, a modemet és egy működő telefonvonalat.

A Szolgáltatás használata közben Ön:

 1. nem tölthet fel, helyezhet el, hozhat nyilvánosságra, továbbíthat, sokszorosíthat, küldhet el e-mailben vagy terjeszthet semmilyen módon a Szolgáltatáson keresztül szerzett bármilyen olyan tartalmat, melyet szerzői jog vagy egyéb tulajdonjog vagy szellemi tulajdonjog véd, ill. erre vonatkozó származékos műveket, a szerzői jog, védjegy vagy szabadalom tulajdonosának vagy az egyéb jogok tulajdonosának és a Roland kifejezett írásbeli engedélye nélkül; vagy
 2. nem tölthet fel, helyezhet el, hozhat nyilvánosságra, küldhet el e-mailben, továbbíthat ill. terjeszthet bármilyen módon olyan tartalmat, melynek rendelkezésre bocsátására nincs jogosultsága bármely jogszabály ill. szerződéses vagy bizalmi jogviszony alapján; vagy
 3. nem töltheti fel, helyezheti el, hozhatja nyilvánosságra, küldheti el e-mailben, továbbíthatja ill. terjesztheti bármilyen módon magának a Szolgáltatásnak vagy az arra vonatkozó származékos műnek bármely összetevőjét, mivel a Szolgáltatást kollektív műként Japán szerzői jogról szóló jogszabályai szerint szerzői jog védi; illetve
 4. nem tölthet fel, helyezhet el, hozhat nyilvánosságra, küldhet el e-mailben, továbbíthat ill. terjeszthet bármilyen módon a Szolgáltatáson keresztül olyan tartalmat, mely sérti bármely fél szabadalmát, védjegyét, üzleti titkát, szerzői jogát vagy egyéb tulajdonjogait; illetve
 5. nem tölthet fel, helyezhet el, hozhat nyilvánosságra vagy továbbíthat a Szolgáltatáson keresztül bármilyen jellegű jogellenes, csalással szerzett, rágalmazó, becsületsértő, obszcén, pornográf, istenkáromló, fenyegető, sértő, hamis, zaklató, zavaros, közönséges, (egy másik személy magánéletét) támadó, gyűlölködő vagy faji, etikai vagy más szempontból kifogásolható információt, korlátozás nélkül ideértve minden olyan adatforgalmat, mely illegális tevékenységet, bűncselekményt megtestesítő, polgári felelősséget előidéző vagy egyéb módon bármilyen helyi, állami, nemzeti vagy külföldi jogot sértő magatartást képvisel vagy ösztönöz; illetve
 6. nem tölthet fel, helyezhet el, hozhat nyilvánosságra, továbbíthat, küldhet el e-mailben, terjeszthet ill. használhat ki bármilyen módon a Szolgáltatáson keresztül kereskedelmi célból beszerzett semmilyen tartalmat (az ilyen tartalom szolgáltatójának kifejezett engedélye nélkül); illetve
 7. nem korlátozhat, zavarhat vagy akadályozhat meg bármilyen egyéb felhasználót a Szolgáltatás használatában és igénybevételében; illetve
 8. nem helyezhet el vagy továbbíthat bármilyen hirdetést, tolakodó kérelmet, lánclevelet, piramisjátékot, befektetési lehetőséget vagy rendszert, ill. egyéb kéretlen kereskedelmi közleményt (kivéve, ha ezeket a Szolgáltatás kifejezetten megengedi) ill. nem vehet részt spamek vagy elárasztó levelek terjesztésében; illetve
 9. nem adhatja ki magát bármely más személynek vagy szervezetnek, ill. nem fedheti el személyazonosságát egy másik személlyel vagy szervezettel; illetve
 10. nem helyezhet el vagy továbbíthat a Szolgáltatásra olyan információt vagy szoftvert, mely vírust, trójai faló vírust, férget vagy egyéb káros összetevőt tartalmaz; illetve
 11. nem károsíthat kiskorúakat bármilyen módon; illetve
 12. nem hamisíthat meg fejléceket ill. nem manipulálhat egyéb módon azonosítókat a Szolgáltatáson keresztül továbbított bármilyen tartalom eredetének elfedésére; illetve
 13. nem gyűjthet más felhasználókról bármilyen célból személyes adatokat ill. nem tárolhat ilyen adatokat; illetve
 14. nem szeghet meg szándékosan vagy nem szándékosan bármilyen alkalmazandó helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jogot.

Elérhető tartalom:

Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatáson keresztül elérhető minden tartalom az ilyen tartalmat elhelyező egyén kizárólagos felelőssége. Ez azt jelenti, hogy Ön és nem a Roland vállal teljes felelősséget az Ön által feltöltött, elhelyezett, e-mailben elküldött, továbbított vagy egyéb módon a Szolgáltatáson keresztül terjesztett minden tartalomért. Nem vállal továbbá felelősséget a Roland Önnel szemben a más felek által feltöltött, elhelyezett, e-mailben elküldött, továbbított vagy egyéb módon a Szolgáltatáson keresztül terjesztett semmilyen tartalomért.

Nem szűrjük meg előzetesen és nem kötelességünk figyelemmel kísérni az Ön vagy bármely egyéb fél által a Szolgáltatásra elhelyezett tartalmat. Ön ugyanakkor tudomásul veszi és elfogadja, hogy – saját belátásunk szerint – fenntartjuk a jogot arra, hogy a Szolgáltatást figyelemmel kísérjük és a Szolgáltatáson keresztül rendelkezésre bocsátott bármilyen tartalmat eltávolítsunk és elmozdítsunk. Ezenkívül közzétehetünk bármilyen jogszabály, rendelet vagy egyéb kormányzati kérés betartásához, a Szolgáltatás megfelelő működéséhez, a Roland, a Roland ügyfelei és a Weboldal használóinak védelméhez általunk szükségesnek vagy megfelelőnek ítélt minden információt. Szándékosan nem fogunk figyelemmel kísérni vagy közzétenni semmilyen, kifejezetten és kizárólagosan a Rolandhoz irányított elektronikus úton küldött magánüzenetet, kivéve, ha ezt a törvény előírja. Fenntartjuk a jogot arra, hogy minden olyan információ vagy anyag – teljes vagy részleges – elhelyezését vagy eltávolítását megtagadjuk, amelyet kizárólagos és abszolút belátásunk szerint elfogadhatatlannak, nem kívánatosnak, nem megfelelőnek vagy a jelen Feltételekkel ellentétesnek tartunk.


Beadványok:

A Szolgáltatáson keresztül rendelkezésre bocsátott minden információ és tartalom, ideértve többek között a Weboldal üzenőfalain elhelyezett minden tartalmat, a Roland tulajdonának tekintendő és az is marad, továbbá szabadon felhasználhatunk bármilyen célra (ideértve a kereskedelmi hasznosítást is) a Weboldalon keresztül bármely felhasználó által rendelkezésre bocsátott bármely információban vagy tartalomban foglalt bármely ötletet, elképzelést, know-how-t vagy technikát. A Rolandot nem köti semmilyen titoktartási kötelezettség a benyújtott információval kapcsolatban, kivéve, ha ehhez a Roland hozzájárul vagy ezt a törvény előírja.


A Szolgáltatásról származó vagy Szolgáltatásra mutató linkek:

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Roland és a Weboldalának bármely társmárka-tulajdonosa nem vállal felelősséget az (esetleges) kapcsolódó weboldalok által nyújtott információk pontosságáért vagy elérhetőségéért. A külső weboldalokra mutató linkek nem jelentik azt, hogy a Roland vagy Weboldalának társmárka tulajdonosai az ilyen oldalak szponzorait vagy a tartalmat, az ilyen oldalakon bemutatott termékeket, reklám- és egyéb anyagokat jóváhagyták. Ezeket az oldalakat vagy linkeket nem mi írjuk, szerkesztjük és kísérjük figyelemmel. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget és kötelezettséget – sem közvetlenül, sem közvetve – bármilyen ilyen, külső weboldalokon vagy segédeszközökön rendelkezésre álló tartalom, áru vagy szolgáltatás által, annak felhasználásával vagy annak alapján okozott vagy állítólagosan okozott semmilyen kárért vagy veszteségért.


A Feltételek be nem tartása; felmondás:

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy előzetes értesítés nélkül megtagadhatjuk a Szolgáltatás egészéhez vagy egy részéhez való hozzáférést, amennyiben Ön olyan magatartást tanúsít vagy olyan tevékenységet végez, mely – saját és kizárólagos belátásunk szerint – sérti a Feltételeket, sérti a Roland jogait, vagy egyéb módon nem helyénvaló a folyamatos hozzáférés biztosításához.

Ön elfogadja, hogy kártalanítja a Rolandot és leányvállalatait minden olyan igényért, kötelezettségért, költségért és kiadásért (ideértve az ésszerű ügyvédi díjakat), mely bármilyen módon a Szolgáltatás Ön által történő használatából vagy a Szolgáltatáson keresztül Ön vagy az Ön fiókjának bármely felhasználója által elhelyezett vagy továbbított üzenetből, információból, szoftverből vagy egyéb anyagból származik, vagy a jelen Feltételek Ön vagy az Ön fiókjának bármely felhasználója által történő megszegésével kapcsolatos.


Vegyes rendelkezések:

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Weboldalon megjelent bármely adatot előzetes értesítés nélkül megváltoztassunk, ideértve többek között a Szolgáltatás felmondását vagy a tulajdonságok vagy egyéb adatok felülvizsgálatát és/vagy törlését. A jelen Weboldalra mutató bizonyos (esetleges) linkekhez való hozzáférés hozzáférést biztosíthat Önnek harmadik felek olyan weboldalaihoz, amelyek tartalmáért, elérhetőségéért vagy egyéb tulajdonságaiért semmilyen felelősséget nem vállalunk. (Lásd a fenti “A Szolgáltatásról származó vagy Szolgáltatásra mutató linkek” című pontot.) A jelen Weboldal tartalma a böngésző alkalmasságától és korlátaitól függően változhat.

Ön és a Roland megállapodik abban, hogy aláveti magát az Osakában (Japán) székelő bíróságok személyes és kizárólagos illetékességének. A Feltételek és az Ön, valamint a Roland között fennálló kapcsolatra – jogütközésre való hivatkozás nélkül – Japán törvényei érvényesek. Az előzőek sérelme nélkül Ön vállalja, hogy betart az online magatartásra és a személyes adatok felhasználására vonatkozó minden helyi – bármilyen jogrendszerben érvényes – szabályt, ideértve a Japánon kívüli szabályokat. Ön vállalja továbbá, hogy betart minden alkalmazandó törvényt az abból az országból exportált adatok továbbítására vonatkozóan, amelyben lakik és amelyből a Szolgáltatáshoz hozzá tud férni ered.

Ha a Roland nem gyakorolja vagy érvényesíti bármely jogát vagy a Feltételek bármely rendelkezését, ez nem jelenti azt, hogy lemond erről a jogról vagy rendelkezésről. Amennyiben a Feltételek bármely rendelkezését illetékességgel rendelkező bíróság érvénytelennek ítéli, a felek ennek ellenére megállapodnak, hogy a bíróságnak meg kell kísérelnie érvényt szerezni a feleknek az adott rendelkezésben foglalt szándékainak, valamint a Feltételek többi rendelkezése teljes mértékben hatályban és érvényben marad.

A weboldalon említett minden cégnév, terméknév és logó bejegyzett védjegy vagy a Roland Corporation ill. megfelelő tulajdonosaik védjegye.